Organisatorische afspraken

1. ALGEMEEN

Het is ten zeerste aangeraden de persoonlijke zaken van het kind te naamtekenen :

sjaal, handschoenen, brooddoos, boekentasje, sportzak, turnkledij, enz.

2. SPEELTIJDEN

 

Binnenblijven is een uitzonderingsmaatregel, die door de ouders wordt aangevraagd.

Een verpozing in de open lucht is gezond, zelfs wanneer het weer niet te best is.

 

3. AAN DE OUDERS

 

In verband met de veiligheid van uw kind(eren) en de verkeers­veiligheid in het algemeen : parkeer uw wagen nooit op het zebrapad of voetpad en laat steeds de in- en uitgang vrij.

Laat uw kind nooit op de rijweg uitstappen.

Zorg ervoor dat de fiets van uw kind steeds volledig in orde is.

 

4. AFHALEN EN BRENGEN VAN DE KINDEREN

Begin van de schooltijd

Ouders (of begeleiders) die kinderen naar school brengen begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort.

De kleuters worden begeleid tot in de kleuterafdeling.

De ouders of andere begeleiders blijven niet op de speelplaats, speelzaal of gang staan.

Het maakt het uw kind en uzelf niet makkelijker en bemoeilijkt het toezicht.

Vanzelfsprekend kan u steeds terecht bij de leerkracht met een vraag of een probleem en dit voor of na de schooluren.

Middagpauze

De leerlingen die op school blijven ineten mogen de school niet verlaten !

 

Einde van de schooltijd

De ouders wachten buiten aan de poort op het belsignaal. Na het belsignaal mogen zij de school betreden om de kinderen in de klassen af te halen.

 

De kinderen worden niet afgehaald voor het einde van de schooltijd.

Een leerling mag nooit voor het einde van de lessen de school verlaten, zonder voorafgaande aanvraag van de ouders.

 

 

5.LEERPLICHT

 

De leerplicht vangt aan met het schooljaar dat begint in het jaar waarvan het kind de leeftijd van

zes jaar bereikt.

 

Kleuteronderwijs:

De kinderen kunnen worden ingeschreven en onderwijs volgen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

 

Instapmomenten:

De eerste schooldag na :

de zomervakantie

de herfstvakantie

de kerstvakantie

de krokusvakantie

de paasvakantie

1 februari

de dag na O.H.Hemelvaart

 

6. AFWEZIGHEDEN - LEERPLICHTCONTROLE

 

Een ongewettigde afwezigheid brengt de regelmatigheid van de leerling in het gedrang.

Voor elke afwezigheid waarvoor geen schriftelijke verantwoording werd verstrekt, wordt een formulier meegegeven aan de ouders om de afwezigheid te verantwoorden.

Bij niet-regularisatie verwittigt de schooldirectie de onderwijsinspectie.

Zie ook : Schoolreglement - Artikel 2.

Kleuters : bij langdurige afwezigheid van een kleuter wordt de kleuteronderwijzeres graag ingelicht.

 

7. TE LAAT KOMEN

 

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen..

Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd in de school zijn.

Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn.

Indien kinderen toch te laat komen begeven ze zich zo spoedig mogelijk naar de klas. Ze krijgen van de leraar een formulier dat ze door de ouders laten invullen en de volgende schooldag aan de klasleerkracht geven