Visie rond overzitten

Visie rond overzitten

Op school streven we ernaar:

- de leerlingen een ononderbroken parcours te laten volgen.

- zo veel mogelijk leerlingen mee te nemen in het algemeen curriculum, hetzij naar vervolgtraject 1A (met getuigschrift) of 1B (zonder getuigschrift) in het secundair onderwijs.

Toch kan het aangewezen of zelfs noodzakelijk zijn dat een leerling een jaar overzit.

Of in onze school een leerling al dan niet zal doorstromen of zittenblijven is een weloverwogen beslissing die door de klassenraad, na zorgvuldig overleg, wordt genomen met een gemotiveerde eindconclusie tot gevolg. Deze beslissing zal zowel aan de leerling mondeling als aan de ouders mondeling en schriftelijk worden toegelicht.

Onderstaande factoren zullen een rol spelen in het nemen van de beslissing tijdens de klassenraad op het einde van het schooljaar:

 

•Prestaties/evolutie gezien over het volledige schooljaar: resultaten bekomen van toetsen uit dagelijks werk en eindtoetsen, observaties van de leerkracht betreffende vaardigheden, werkhouding en motivatie.

•Mogelijkheden om te kunnen volgen in het daaropvolgende schooljaar.

•Welbevinden van de leerling.

•Zorgbehoeften van de leerling tijdens het komende schooljaar.

•Draagkracht van de leerkracht/zorg die kan geboden worden (disproportionaliteit).

•Mogelijke ondersteuning door ouders of externen.

•Streefdoel op termijn: al dan niet behalen van een getuigschrift of uitstroom naar B-klas.

Mogelijke conclusies:

De leerling gaat over naar het volgende leerjaar. De tekorten kunnen weggewerkt worden door extra ondersteuning en zijn niet van die aard dat de leerling niet zal kunnen volgen. Er wordt genoteerd welke ondersteuning noodzakelijk is en afgesproken wie deze ondersteuning zal bieden. Opvolging is noodzakelijk.

De leerling blijft overzitten. De tekorten kunnen niet opgevangen worden in het volgende leerjaar en zijn van die aard dat de leerling niet kan aansluiten met de leerstof. De doelstellingen van het dubbeljaar worden geformuleerd alsook waarbij ondersteuning en / of differentiatie aangewezen is en door wie deze geboden wordt. We bewaken of de vooropgestelde doelen bereikt worden.

De moeilijkheden en tekorten zijn van die aard dat de leerling het curriculum van de basisschool niet kan volgen. In overleg met ouders, school en CLB bekijken we de mogelijkheden en bepalen we het streefdoel: de basis behalen om over te stappen naar 1B of overstappen naar een traject op maat (overstap naar school van buitengewoon onderwijs of individueel aangepast curriculum binnen de huidige school).